TIN TUYỂN DỤNG

TUYỂN 01 NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ

TUYỂN 01 NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ

Ngày đăng: 11/12/2019

- Soạn thảo các hợp đồng, văn bản, quy trình, quy định do Công ty ban hành và ký kết.
- Dự thảo, thẩm định pháp lý đối với các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu ký kết với đối tác;
- Thẩm định pháp lý các dự án đầu tư... Xem thêm